Menu

Tre millioner sportsfiskere ber om lukkede anlegg

  • Skrevet av 

Den europeiske sportsfiskerorganisasjonen European Anglers Alliance holdt nylig sin generalforsamling i Norge. Der vedtok de en resolusjon der de ber norske myndigheter skyte fart i arbeidet med en overgang til lukkede oppdrettsanlegg av hensyn til de ville laksebestandene.

The European Anglers Alliance (EAA), en paraplyorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 15 medlemsorganisasjoner fra 13 nasjoner holdt sin 18. generalforsamling i Bergen 31. august 2013. EAA diskuterte de negative effektene av oppdrett av laks i åpne merder i sjø. I den aledning vedtok de en resolusjon med følgende tekst:

The European Anglers Alliance (EAA), en paraplyorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 15 medlemsorganisasjoner fra 13 nasjoner holdt sin 18. generalforsamling i Bergen 31. august 2013. EAA diskuterte de negative effektene av oppdrett av laks i åpne merder i sjø.

Tilstanden til villaksbestander i regioner med betydelig lakseoppdrett er sterkt påvirket som følge av lakseluspåslag og rømt oppdrettslaks. Så langt har fokus vært på utfisking av rømt oppdrettslaks i elvene og bruk av medikamentell, kjemiske og biologiske metoder for å fjerne lakselus i oppdrettsanleggene. Disse tiltakene har dessverre ikke løst problemet.

Fokus må endres mot preventive løsninger med benytter flytende eller landbaserte lukkede anlegg som skaper en effektiv barriere mellom oppdrettsfisken og miljøet utenfor.

Fordeler med lukkede anlegg: 

  • Ved å hente vann fra under det nivået lakselusa finnes (under ca 25 meter) beskyttes oppdrettsfisken mot lakselus og oppdrettsindustrien mot kostnader de har ved lakselusbekjempelse i eksisterende løsninger.

  • Lukkede enheter vil ikke være avhengig av passiv vannutskifting, og kan derfor lokaliseres I mindre eksponerte lokaliteter slik at fare for havari reduseres vesentlig.

  • Spillfor og avføring kan samles opp. Derved reduseres risikoen for lokal forurensing. Uten behov for lakselusbehandling vil heller ikke utslipp av lakselusmidler være noen utfordring. 

I utsatte områder er lakselus en akutt dødelighetsfaktor for utvandrende smolt. En økt overgang til lukkede anlegg vil derfor føre til en betydelig forbedring ved å holde anleggene fri for lakselus. Lukkede anlegg vil også medføre en stor miljømessig forbedring for sjøørret. Studier viser at sjøørret er spesielt sårbar med hensyn til lakseluspåslag.

EAA er sikre på at industrien kan utvikle økonomisk og miljømessig bærekraftige lukkede oppdrettsløsninger. Dette krever at myndighetene motiverer oppdretterne til å velge mer miljøvennlig teknologi ved å stille strengere krav til tekniske løsninger enn i dag.

  1. EAA krever at all oppdrett av laks bør skje i lukkede systemer
  2. EAA ber myndighetene i land med oppdrettsvirksomhet om å etterstrebe en rask utvikling mot mer miljømessig bærekraftige løsninger for å redusere oppdrettsindustriens negative effekter på vill laksefisk.
  3. EAA ber de som utformer politikken på området om å benytte «føre-var» og «forurenser betaler-prinsippet» for å kreve, og legge til rette for, en overgang til mer miljømessig bærekraftige løsninger i form av lukkede løsninger for oppdrett. Slike løsninger vil være fordelaktig for miljøet og i særdeleshet for de ville laksefiskene. En slik endring vil hjelpe oppdrettsindustrien mot mer langsiktig bærekraftig oppdrett og derigjennom fremtidig vekst for industrien.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss