Menu

Skal lete etter løsning for Drammenselva

  • Skrevet av 

Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært angrepet av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan. Nå setter Miljødirektoratet ned en ekspertgruppe som skal se på mulighetene for å utrydde parasitten fra Drammenselva.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert.

Målet er å bli kvitt parasitten der dette er mulig, samtidig som risikoen for smittespredning til nye områder minimaliseres, i henhold til stortingsproposisjon 32 «Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder».

Miljødirektoratet har ansvar for å bekjempe parasitten og samarbeider med Mattilsynet som har ansvar for å kartlegge og begrense smitte.

Handlingsplan mot G. salaris 2014-2016, som er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Mattilsynet, inneholder planer for bekjempelsestiltak for hver smitteregion med unntak av Drammensregionen. 

Utfordrende region

En eventuell bekjempelse av parasitten i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. I henhold til handlingsplanen mot Gyrodactylus salaris (lenke) nedsetter Miljødirektoratet nå en arbeidsgruppe med dette som mandat.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått flere av de fremste ekspertene på sine fagfelt med i arbeidsgruppen som skal se på mulighetene for å bekjempe parasitten i Drammensregionen. Drammenselva er utfordrende med blant annet et større brakkvannsområde og mange fiskearter. Det er viktig at alle steiner snus for å finne den beste løsningen for regionen, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Arbeidsgruppen har bred faglig sammensetning fra miljøer med kompetanse på G. salaris, bekjempelse av G. salaris, genetikk og bevaringsbiologi, hydrologi og lokal kunnskap.

Gruppens varighet er i utgangspunktet satt til og med 2017. Arbeidet skal ende i en sluttrapport, som skal inneholde en vurdering på om det er mulig å bekjempe G. salaris i Drammensregionen.

Arbeidsgruppen skal ledes av forskningsleder Kjetil Hindar fra NINA.

– Miljødirektoratet ønsker at arbeidsgruppen skal beskrive sannsynligheten for å lykkes med å bekjempe parasitten i Drammensregionen. Videre ber vi arbeidsgruppen beskrive hvilke metoder som kan benyttes og om å estimere kostnadene. Sluttanbefalingene vil legge grunnlaget for Miljødirektoratets vurdering av strategi i regionen, sier Hambro.  

Det foregår samtidig en kartlegging av parasittens utbredelse i Drammensregionen på oppdrag fra Mattilsynet, som gruppen må holde seg oppdatert på.

Tre elver infisert

Regionen består i dag av 3 infiserte vassdrag, Drammensvassdraget, Lierelva (begge Buskerud) og Sandeelva (Vestfold). G. salaris ble første gang påvist på villaks i denne regionen i 1987.

Laksestammene i Drammenselva og Lierelva er bevart gjennom innfrysing av sæd, men er ikke bevart i levende genbank.

Laksestammen fra Sandeelva er ikke bevart i levende genbank, men arbeidet med å fryse inn sæd til frossen genbank begynte i 2013.

Fiskeanleggene i Hokksund og Åmot har i vesentlig grad bidratt til å bevare den lokale laksestammen i Drammenselva.

Dette melder Miljødirektoratet

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss