Menu

MER OPPDRETTSLAKS, LAKSELUS OG RØMMING

  • Skrevet av 
Gyteklar oppdrettslaks er på rømmen igjen, men ingen oppdretter tar skylda. Villfisken har rekordhøye lusepåslag, resistens-problemer rapporteres fra stadig nye områder, og lusemidler spores langt unna oppdrettsmerdene. Men regjeringa vil ha mer vekst.

​​​Lokale forvaltningsmyndigheter tillater følgelig oppdrett stadig nærmere sårbare områder og nasjonale laksefjorder. Oppdretterne meddeler sine egne forskningsresultater i landets aviser og får ukritisk omtale av at mengden rømt oppdrettsfisk er på vei ned i elvene.​ Regjeringen oppretter fornøyd oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, der tre av fem styremedlemmer er fra oppdrettsindustrien. 

Miljødirektoratet avblåser i siste liten ei midtsesong-innstramming for Trøndelagselvene, men varsler at flere elver vil få fiske-stopp til neste år. Sportsfiskerne raser over at "Forurenser betaler" åpenbart ikke gjelder for oppdretternes rosa gull, og stadig flere dropper dagene i lakseeelva fordi strengere regler gjør det stadig vanskeligere å utøve laksefisket med lave ferieskuldre. 

Det er med andre ord ikke lett å være gla'laks i Norge i år heller.

Rømming i Hardanger​

Fiskeridirektoratet har mottatt meldinger om fangst av oppdrettslaks i Hardangerfjorden og Sunnhordland. Ved sida av fangster gjort av fritidsfiskere, er det også rapportert fisk fra både laksefella i Etne og fra Statens naturoppsyn. Fangstene og observasjonene sammenfaller ikke med noen kjent rømming, melder Fiskeridirektoratet.

- Fiskeridirektoratet ser på dette som en hastesak: Størrelsen tilsier at mye av fisken vil bli kjønnsmoden i løpet av høsten. Oppdrettere i området er bedt om å undersøke anleggene sine. Vi har daglig kontakt med oppdretterne og er oppmerksomme på utviklinga i fjordsystemet, sier seniorrådgiver Hans Haddal i Fiskeridirektoratet til NRK​.​​

Nytt oppdrettsutvalg

Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker jubler: Nylig ble oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk formelt stifta. 

- Dette viser at havbruksnæringa tar det ansvaret som ordninga legger opp til. Innslaget av rømt oppdrettsfisk er for høyt i mange elver. Derfor er etablering av denne sammenslutninga et viktig tiltak for å ta vare på villaksen, sier Aspaker til Regjeringen.no

Bortsett fra en representant fra Miljødirektoratet, er utvalget satt sammen av tre oppdrettere (Lerøy, Nova Sea, Marine Harvest) og en fra Fiskeridirektoratet - som også ledes av en oppdrettseier.​

Dyrevelferd under havoverflata​

Sjømat Norge (tidligere FHL) følger opp med å fordele millioner utover utvalgte vassdrag.​ Så langt er 80 elver tilgodesett med 28 millioner kroner de siste fem åra, melder Sjømat Norge​. Til sammenligning omsatte oppdrettsnæringa for 43,8 milliarder kroner bare i fjor, viser tall fra SSB.

At oppdrettsnæringa er seg sitt ansvar bevisst, dokumenteres også av ​at Mattilsynet har fått nok en sak i fanget fra Grieg Seafood Finnmark: 5000 av 22000 fisk i ei ventemerd med liggende død i flere dager, melder NRK. Samme selskap har nylig vært i tilsynsmyndighetenes søkelys, etter at en produksjonsleder ble dømt for å ha rapporterte falske lusetall over en lengre periode.

Mye lus

Det meldes ellers om mye lus både på Vestlandet og i Trøndelag. I Sognefjorden hadde 97 prosent av all villaksen lus, melder Vest24.no. Luseveksten kommer til tross for at det i år er lavere sjøtemperatur, melder Kyst.no, noe som ble brukt som forklaring i fjor.

- Dette er det verste jeg har observert her noensinne på så voksen fisk. Masse smolt, både laks og ørret i ulike størrelser, er fulle av lus. Det står også voksne sjøørreter i Osen (Nessadalselvi), som ikke gytemodne. Disse hadde masse voksne lus og larver, forteller leder Ken Heine Bakke i Balestrand JFLs fiskeutvalg til Sogn Avis.​

I slutten av juni var nivåene med lakselus i Trondheimsfjorden så høye at det var dødelig for 80 prosent av sjøørreten. Nå er man ned på "bare" 30 prosent, melder Adressa​. Samtidig viser tallene fra overvåkninga at lusemengden i merdene ​​nå er på vei opp​.

Mer resistens​

Under våravlusinga opplevde flere oppdrettsanlegg nedsatt effekt av behandlinga. Enkelte steder ned mot 60 prosent, og i region Sør og Vest hadde en tredel av lokalitetene under 90 prosent effekt. I en del områder er det også fare for at effekten av våravlusinga blir kortvarig, fordi det er et betydelig smittepress i form av fastsittende lus. Det er nå dokumentert resistens også mot hydrogenperoksyd, melder Kyst.no.

- Mattilsynet frykter at det blir en krevende lakselussommer også i år. Situasjonen i dag hvor oppdrettsnæringa er avhengig av midler som stadig blir mindre effektiv, kan ikke fortsette. Det haster virkelig å utvikle og få på plass effektive alternativer til legemidlene, sierMattilsynets direktør Elisabeth Wilmann til Mattilsynets nettsider​.

Lusegiftene sprer seg​​

Samtidig varsler Miljødirektoratet at lusemidlene spores over store områder rundt anleggene. En ny rapport påviste Azametiphos i vannprøver opptil én kilometer fra anleggene, mens Cypermethrin ble funnet i blåskjellprøver hele 4 800 meter fra ett av anleggene. Prøvene ble tatt en til to uker etter behandlinga i oppdrettsanleggene. Miljødirektoratet er bekymra for at stoffene også kan påvirke nervesystemet til andre marine organismer.

- Resultatene viser at lusemidlene sprer seg og kan finnes igjen i fjordene flere uker etter en behandling. På grunn av den økte bruken av legemidler til bekjempelse av lakselus gir disse funnene grunn til bekymring. Stoffene fører til lammelser hos lakselus, sier miljødirektør Ellen Hambro til Miljødirektoratets nettsider​.​

Mer oppdrett​

For å imøtekomme regjeringas og oppdrettsindustriens vekstiver, tillates oppdrett stadig nærmere sårbare områder. Ved Raudsunda utafor Otterøya i Namsenfjorden blir det nå et nytt oppdrettsanlegg, til tross for protester både fra elveeierne og fylkesmannen, melder NRK​. Også ordfører Per Olav Tyldum i villlaks-kommunen Overhalla reagerer, skriver Namdalsavisa​.

I Ytre Sogn har fylkeskommunen gitt "midlertidig" løyve til oppdrett i Vadheimsfjorden. Anlegget kommer en kilometer unna to lakseelver, Ytredalselva og Hovlandselva​. Både fylkesmannen og Høyanger JFL protesterer fågjeves, melder avisa Ytre Sogn.

Nå har fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) også firt på kravene som opprinnelig ble lovt da 5%-veksten ble lansert i fjor. Grensa blir på 0,2 voksne hunnlus pr fisk, noe som er dobbelt så mye lus som det fiskeriministeren la til grunn for et år sia. Fagsjef Erik Sterud i Norske lakseelver mener oppdrettsindustrien har mast på Aspaker og sagt at de ikke klarer holde seg under 0,1, skriver NRK.

Frustrerte fiskere​​

Og støyten for oppdrettsnæringas framvekst, er det sportsfiskerne som må ta: Nok et år med lavt innsig av laks gjør at Miljødirektoratet neste år vil innføre strengere kvoter og 
totalforby laksefiske i flere elver.​ Denne gangen er det Bondhuselva i Hordaland, Silavassdraget i Nordland og Vetlefjordselvi i Sogn og Fjordane som står for tur, ifølge Nationen.

- Den normale konsekvensen av store forurensingsproblemer er at en industri blir pålagt å rydde opp eller endre produksjonsform før den eventuelt får vokse videre. I dette tilfellet gjør myndighetene isteden heller et kreativt grep: Det er laksefiskerne som skal straffes! Laksefiskerne må finne seg i stadig strengere regler og vi må nå tenke oss godt om før vi tar med en laks heim og spiser den. Dette går utover både rekruttering og livskvalitet, påpeker Ole J. Storflor og Morten Welde i Stjørdal JFF i et leserinnlegg i Stjørdalens Blad. 

- Det store paradokset er at mengden gytefisk om høsten er rekordhøyt i Stjørdalselva. Det vandrer ut rekordhøye mengder med laksesmolt hver vår. Men den kommer tilbake i stadig mindre antall. På veg ut fjorden blir den spist levende av ekstreme mengder lakselus spredt av millioner av oppdrettslaks som er stua sammen i trange merder. Ville vi tolerert dette hvis det var snakk om et pattedyr og ikke en fisk? Hvilken lokalpolitiker vil kjempe for laksen i Stjørdalselva?​ spør de to.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss