Menu

Frykter konsekvensene av rømt laks

  • Skrevet av 

Miljødirektoratet frykter konsekvensene for villaksen etter meldinger om fangst av stor rømt oppdrettslaks i Hardangerfjorden de siste ukene. Rømt laks er fanget i både sjøen og elver i et stort geografisk område.

RØMT OPPDRETTSLAKS FANGES I HARDANGERREGIONEN

I Hardangerfjorden er det i sommer fanget oppdrettslaks på 5-8 kilo i et stort geografisk område.

Det er ikke rapportert om rømminger fra oppdrettsanlegg i regionen.

Miljødirektoratet følger situasjonen nøye. Stor rømt oppdrettslaks som blir gytemoden i løpet av sommeren er ekstra alvorlig fordi slik fisk vil vandre opp i en rekke vassdrag med en allerede sårbar bestandssituasjon for villaksen.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning regner innblanding av gener fra rømt oppdrettslaks som gyter i elvene, til å være en av de mest alvorlige ikke-stabiliserte påvirkningsfaktorene på villaks.

I høst starter innsamling av genetisk materiale fra villaks- og sjøørretstammer i Hardangerfjorden for å forsøke å sikre bestandene i en genbank før det er for sent.

Fiskeridirektoratet fikk de første meldingene om rømt oppdrettslaks for om lag fjorten dager siden. Det er ikke meldt om rømminger fra oppdrettsanlegg i regionen. Likevel har fiskerimyndighetene mottatt daglige rapporter om fangst av rømt fisk. Undersøkelser som er satt i verk i elver i regionen påviser også rømt laks, til dels langt oppe i vassdragene.

– Dette er en alvorlig situasjon. Dersom det dreier seg om en rømming, har den skjedd på en utfordrende tid av året, når villaksen vender tilbake til elvene for høstens gyting. Den rømte laksen synes å bli kjønnsmoden i år og kan da trekke opp i elvene for å gyte til høsten den også. Det vil øke presset på laksestammer som allerede er noen av de verst stilte i landet, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Få tiltak

I en situasjon med mye rømt oppdrettsfisk åpner miljøvernmyndighetene normalt for at mest mulig av den rømte fisken kan bli fisket ut. I Hardangerfjorden er vurderingen at det ikke skal åpnes for slik utfisking i sjøen.

– Når det åpnes for garnfiske på denne tiden av året vil både rømt oppdrettslaks og villaks bli fanget i sjø. Å åpne for slikt fiske kan derfor ramme sårbare villaks- og sjøørretstammer. Derfor blir ikke tiltaket benyttet i Hardangerfjorden, sier Svarte.

Derimot planlegger Fiskeridirektoratet å fjerne rømt oppdrettslaks i elvene før gytingen starter til høsten.

Innsamling til genbank

Hordaland er det mest oppdrettsintensive fylket i Norge og de ville bestandene av laks og sjøørret i Hardangerområdet er allerede påvirket av lakselus og rømt oppdrettslaks fra akvakulturindustrien. Situasjonen for villfisken i området er vurdert som så kritisk at det i 2013 ble besluttet å etablere en genbank for å ta vare på sårbare og truede lakse- og sjøørretstammer fra regionen.

– Innsamlingen av genetisk materiale til genbanken starter til høsten, blant annet i samarbeid med Hardanger villfisklag. Det er uheldig med mye rømt oppdrettslaks i elvene når dette arbeidet pågår. Planene for innsamlingen må tilpasses situasjonen og vi håper at vi fortsatt kan sikre nok materiale fra villaks til genbanken før det er for sent, sier avdelingsdirektøren.

Alvorlig trussel

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurderer rømt oppdrettslaks til å være en av de mest alvorlige ikke-stabiliserte påvirkningsfaktorene på villaksen. Undersøkelser tyder på at innblanding av gener fra rømt laks i villaksbestandene kan føre til lavere produktivitet og redusert høstbart overskudd. Ved langvarig sterk påvirkning, kan de opprinnelige bestandene gå tapt.

– Bestander som allerede er reduserte er særlig sårbare for innblanding av rømt laks. I perioder med generell lav overlevelse i havet, slik det har vært de fleste av de senere årene, blir villaksen ekstra sårbar for negativ menneskeskapt påvirkning, sier Yngve Svarte. 

Vedvarende mye rømt laks

Innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestandene har vært overvåket siden 1989. Etter en periode med svært høye innslag av rømt fisk i gytebestandene på nittitallet, har det uveide gjennomsnittet siden år 2000 ligget forholdsvis stabilt mellom 11 og 18 prosent i de undersøkte bestandene. Slike nivåer av rømt fisk i bestandene medfører stor risiko for negativ genetisk påvirkning.

Overvåkingen viser videre at det er til dels stor variasjon både mellom regioner i sin helhet og mellom enkeltvassdrag. Det er imidlertid fremdeles mange vassdrag, blant annet på Vestlandet, som har et svært høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss