Menu

Vil ofre fisken for mer kraft

  • Skrevet av 

Fylkespolitikerne tar for mye hensyn til ørret og villaks i føringene som nå legges for norsk vannkraft, mener Energi Norge. Kraftbransjen legger nå press på miljømyndighetene og mener de regionale planene bærer preg av "urealistiske mål".

​– Planene legger opp til at mer vann kan slippes utenom turbinene, noe som gjør at det ikke kan utnyttes til vannkraft. I tillegg blir det mindre adgang til å tømme og fylle vannmagasinene, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge til NTB/ Kommunal Rapport.

Den mest åpenbare konsekvensen er betydelige tap i kraftbransjen, noe som igjen reduserer inntektene til kommuner, fylker og staten. Men dette handler også om forsyningssikkerhet og flomsikring samt klimamålene for fornybar energi, hevder kraftlobbyen.

Presser Sundtoft

I et brev til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) slår Energi Norge alarm om de regionale vannforsyningsplanene som i løpet av høsten blir vedtatt av landets fylkesting. Urealistiske miljømål og uklare tiltak kan få store konsekvenser for norsk vannkraftproduksjon, hevder organisasjonen. 

Energi Norge mener planene strider mot gjeldende regelverk og nasjonale føringer. Enkelte planer er så mangelfulle at de ikke kan godkjennes selv med forbehold og merknader fra Sundtofts side. Derfor ber organisasjonen statsråden om å ta affære.

– Vi ber departementet særlig vurdere regional plan for Vest-Viken, Hordaland og Troms i denne sammenhengen, heter det i brevet fra Energi Norge.

Naturmangfold kontra kraft​

Ifølge Energi Norge har Miljødirektoratet gitt de regionale myndighetene «uklare signaler» som har bidratt til at de ti vannforsyningsplanene som dekker hele Norge, er spekka med «urealistiske mål». Enkelt sagt dreier det seg om bransjens adgang til sjøl å styre vannkrafta, kontra hensynet til naturmangfoldet.

– Det er ingen tvil om at vi skal ta hensyn til ørret, villaks, elvemusling og ål, men vi må også vektlegge andre nasjonale hensyn. Dersom vannmagasinene alt er fylt opp, kan vi ikke slippe ut vann når det er flom. Og dersom vannmagasinene er tømt, er det ingenting å trekke på når forsyningssikkerheta er trua og Norge trenger mer strøm, sier Kroepelien.

Trekker klimakortet

En annen grunn til å endre de regionale vannplanene, er klimaperspektivet:

– Vi risikerer nå å lage planer som tar bort noe av den viktigste fornybare kraften som skal danne grunnmuren i lavutslippssamfunnet, uten at beslutningstakerne har et overslag over elementene i avveininga, heter det i brevet til Sundtoft.

Energi Norge påpeker at vannkraftas reguleringsevne blir mer verdifull når naboland erstatter fossil kraft med vindkraft og solkraft.

– Reduserer vi kapasiteten i eksisterende vannkraftverk, må vi bygge ut mer kraft andre steder for å nå målene i fornybarsatsinga. Vindkraft kan ikke erstatte reguleringsevnen i vannkraftsystemet, sier Kroepelien.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss