Menu

Krever allmenn tilgjengelighet i vassdragene

  • Skrevet av 

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene aktivt følge opp de politisk vedtatte mål om å sikre en god allmenn tilgjengelighet i kalkede og gyrobehandlede vassdrag.

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte helgen 13.-15. november i Haugesund. 
Landsmøtet er organisasjonens høyeste demokratiske organ, og fattet følgende resolusjon:

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene aktivt følge opp de politisk vedtatte mål om å sikre en god allmenn tilgjengelighet i kalkede og gyrobehandlede vassdrag.

Når samfunnet bidrar med betydelige offentlige midler til tiltak i vassdragene, er det et viktig prinsipp at samfunnet også skal hente noe tilbake i andre enden, i form av god allmenn tilgjengelighet til fisket. NJFF vil understreke at en forholdsmessig andel av fisket minimum bør være en andel på 50 %. 

Dette en ordning som har vært praktisert for flere av kalkingsvassdragene.

Et allment tilgjengelig fiske vil være til glede og nytte for alle parter, både grunneiere, fiskere og samfunnet for øvrig. Uten samfunnets aksept for å bruke av fellesskapets midler til nødvendige tiltak, hadde det ikke vært mulig å nå dit vi er i dag verken når det gjelder bekjempelse av forsuring eller lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Etter at et flertall på Stortinget ved flere anledninger understreket at denne ordningen også burde utvides til å gjelde gyrovassdragene, ble det lovfestet en hjemmel som gir myndighetene mulighet til å stille krav om allment tilgjengelig fiske da lakse- og innlandsfiskeloven ble revidert i 2012. Paragrafen er en sikkerhetsventil for å sikre en god tilgang til fisket for allmennheten. Et krav om et allment tilgjengelig fiske i vassdrag som mottar betydelige tilskudd av offentlige midler innebærer ikke at fisket skal være gratis. Det vil heller ikke på noen måte umuliggjøre en utvikling av et differensiert fisketilbud der også mer tilrettelagte tilbud inngår.»

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss