Menu

Ber om mer PFOA-dokumentasjon for sportsjakker

Forbudet mot miljøgiften PFOA blir positivt mottatt av sportsbransjen. Samtidig varsler bransjen nå at tidspunktet for det norske omsetningsforbudet skaper utfordringer. Miljødirektoratet etterspør derfor mer dokumentasjon om bruken av PFOA i tekstilprodukter.

Det kjemiske stoffet PFOA er vann- og smussavstøtende og brukes derfor ofte i allværsklær og impregneringsmidler. Miljøgiften har imidlertid vist seg å kunne gi både fosterskader og skade på indre organer, i tillegg til at stoffet mistenkes å være kreftfremkallende.

Forbud mot PFOA

  • Fra 1. juni 2014 er det forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder perfluoroktansyre (PFOA) og enkelte salter og estere av PFOA i Norge.
  • Grenseverdien som er knyttet til forbudet er satt lavt og litt ulikt for forskjellige produkttyper: 0,001 vektprosent PFOA i en stoffblanding, 1 mikrogram/kvadratmeter i tekstiler og 0,1 vektprosent i faste produkters enkeltdeler.
  • Forbudene gjelder ikke matemballasje, medisinsk utstyr og matkontaktmaterialer, som reguleres av annet regelverk.

Fordi PFOA brytes svært sakte ned og hoper seg opp i mennesker og miljøet, vil mengdene av stoffet bare øke etter hvert som vi tilfører mer. PFOA er oppført både på den norske prioritetslista, populært også kalt verstinglista, og den europeiske kandidatlista, fordi det har svært uheldige egenskaper for helse og miljø.

– Det er ikke farlig å ha på seg et plagg med PFOA, men all bruk av stoffet bidrar til den totale mengden av PFOA som slippes ut i miljøet. Bruken av stoffet i tekstiler og andre produkter gir derfor store utfordringer for helse og miljø - både nå og for framtidige generasjoner, sier Marit Kjeldby, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Særnorsk forbud i forbrukerprodukter

27. mai i år ble et særnorsk forbud mot PFOA i forbrukerprodukter fastsatt etter flere forslag og høringsrunder i løpet av perioden 2007-2011. Forbudet gjelder blant annet produksjon, import, eksport og omsetning av forbrukertekstiler som inneholder PFOA. Tekstilforbudet vil være gjeldende fra 1. juni 2014.

PFOA

  • Har vann- og fettavstøtende egenskaper som brukes blant annet i impregneringsmidler, tekstiler, tepper og slipp-belegg i stekepanner.
  • Brytes ikke ned og akkumuleres i mennesker og miljøet.
  • Langtransporterte forurensninger er en viktig kilde til spredning av PFOA i Norge.
  • Norges mål er å stanse nasjonale utslipp av PFOA innen 2020.
  • Miljødirektotatet samarbeider med tyske miljømyndigheter om forslag om å regulere PFOA strengere i hele EU, og i sommer ble PFOA ført på EUs liste over stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper. Industrien må dermed informere kunder, forbrukere og myndigheter om produkter som inneholder PFOA. Neste steg er å foreslå et europeisk forbud mot bruk av stoffet.

– Forbudet mot PFOA i forbrukerprodukter er viktig for å stanse utslippene av et stoff vi vet har alvorlige helse- og miljøskadelige effekter. Arbeidet med å regulere PFOA har pågått lenge og har fått stor oppmerksomhet både i Norge og i utlandet. Berørte aktører har hatt både god tid og anledning til å komme med innspill underveis, sier Marit Kjeldby.

Utfasing pågått lenge

Bransjeorganisasjonene Sportsbransjen AS, Virke og Norsk Industri har nylig sendt et felles innspill til Miljødirektoratet, hvor de skriver at ikrafttredelsesdatoen 1. juni 2014 vil skape problemer for omsetning av tekstiler, klær og friluftsutstyr. Bransjen sier at det i sportsbransjen alene er snakk om verdier på rundt 500 millioner som allerede er bestilt og produsert, men som ikke vil være omsatt pr 1. juni 2014.

– I den siste høringsrunden ga vi blant annet informasjon om at vi hadde funnet mindre mengder PFOA i sportstøy, og vi foreslo at tekstilforbudet skulle gjelde fra 1. januar 2013. Ingen av de aktuelle bransjeforeningene eller importører av allværsklær kommenterte den gang på datoen for ikrafttredelse, sier Marit Kjeldby.

Noen av spørsmålene vi har stilt før møtet 5.november er hvilke vurderinger som ligger bak tallet på 500 millioner, hvor mye PFOA tekstilene inneholder, og hvor stor markedsandelen er av tekstiler som ikke vil overholde de nye kravene.

Miljødirektoratet

Fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

– PFOA-forbudet gjelder produksjon, import og omsetning. Ut fra tilbakemeldinger ser det ut til at det er ikrafttredelsespunktet for omsetning som kan være problematisk. Vi ønsker nå dialog med bransjen for å få en grundigere redegjørelse før vi kan gi en vurdering av eventuelt behov for utsettele av fristen, sier Marit Kjeldby.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss