Menu

Rop om stillhet for døve ører

- Det er alvorlig at regjeringen har valgt ikke å lytte til de faglige motforestillingene mot å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

I dag kom regjeringens varslede lovforslag som gir kommunene mulighet til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskutere. Lovforslaget ligger tett opptil det forslaget som ble sendt på høring i sommer.

- Det er alvorlig at regjeringen har valgt ikke å lytte til de faglige motforestillingene mot å etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøskuter. De ignorerer samtidig det store flertallet av den norske befolkningen som vil ta vare på muligheten til naturopplevelser uten motorstøy, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.

Mangel på kunnskap

DNT har lenge etterlyst et bedre kunnskapsgrunnlag før beslutningen om ny lov skulle tas. I proposisjonen skriver departementet selv at «Departementet er enig i at mer kunnskap hadde vært ønskelig». I kapittelet om «Økonomiske og administrative konsekvenser» skriver departementet at de mener det bør innhentes kunnskap om effekten av lovendringen for blant annet friluftsliv, naturmangfold, naturbasert reiseliv og annen lokal næringsvirksomhet, og at man må forvente økning i personskader og økt ressursbruk på grunn av flere redningsaksjoner.

- Dette er kunnskap som burde ligget på bordet førStortinget ble bedt om å fatte et vedtak, ikke etterpå, sier Kjøll.

Hun setter nå sin lit til Stortinget:

- Nå hviler det et tungt ansvar på Stortinget som skal behandle saken. De må sette på bremsene og sørge for at saken blir forsvarlig utredet før det tas en beslutning, og at innspillene fra fagmiljøene og alle de som bruker norsk natur blir bedre ivaretatt, sier hun.

Verdivalg

En fersk forskningsrapport Vista Analyse har utarbeidet på oppdrag fra DNT anslår at Regjeringens lovforslag kan nær doble snøskutertrafikken i løpet av åtte år, og vil gjøre det vanskelig å ivareta friluftslivet.

- Dette er et verdivalg som vil få konsekvenser for bruken av den norske naturen i mange generasjoner framover. Vi vil advare sterkt mot å ta en avgjørelse som går på tvers av folkeviljen og alle faglige råd, sier Kjøll.

Regjeringen skriver i sin pressemelding at de etter høringsrunden har styrket sanksjonsmulighetene ved ulovlig kjøring og styrket kravet om at kommunene skal ta hensyn til friluftsliv.

- Det er bra at kontrollen med ulovlig kjøring styrkes noe. Men formuleringene om å ta hensyn til friluftsliv er alt for lite forpliktende. Dette vil bety lite i praksis, sier Kjøll.

Styrelederen reagerer på hvordan klima- og miljøministeren har kommentert innspillene som har kommet den siste tiden.

- Tine Sundtoft må slutte å påstå at snøskutermotstanderne ikke forstår hva vi snakker om, og ta tilbakemeldingene hun får fra fagmiljøene og fra friluftslivs- og miljøorganisasjonene på alvor, sier Kjøll.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss