Menu

Ryperettigheter i retten

  • Skrevet av 

Norges Jeger og Fiskerforbund liker dårlig at finnmarkinger skal ha særrettigheter til rypejakt og laksefiske i Finnmark og saksøker nå Finnmarkseiendommen (Fefo), skriver DN.no

”Dette er av stor prinsipiell interesse å få avklart for alle landets småviltjegere og sportsfiskere, uansett om de bor i Arendal, på Alstahaug eller i Alta”

Slik avslutter NJFF en pressemelding de la ut på sine hjemmesider nylig. Det er store diskusjoner om rettighetene til småviltjakt og sportsfiske i Finnmark. Finnmarkseiendommen (FeFo) fattet i 2011 vedtak om å utestenge jegere bosatt utenfor fylket basert på jegertrykk (se faktaboks), til stor forargelse blant ikke-lokale jegere og NJFF.

Les hele saken hos DN.no

HER ER PRESSEMELDINGEN

Frykter for allmennhetens adgang i Finnmark

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) har sendt stevning til utmarksdomstolen i Finnmark over enkelte konklusjoner i de første rapportene fra Finnmarkskommisjonen.
– Vi er uenig i den konklusjon Finnmarkskommisjonen trekker om grunnleggende kollektive rettigheter for Finnmarks befolkning ut over de som allerede er fastslått i finnmarksloven, og frykter at dette kan få negative konsekvenser for allmennhetens adgang til jakt og fiske, særlig ved ressursknapphet. Vi mener det er et manglende juridisk grunnlag for å tildele slike kollektive rettigheter, slik kommisjonen gjør i sin rapport, uttaler generalsekretær Espen Søilen i NJFF. 

Finnmarkskommisjonen er opprettet av staten med det mandat å utrede og kartlegge omfanget og innholdet av enkeltpersoners og gruppers eksisterende rettigheter på Finnmarks-eiendommens (FeFo) grunn. Mandatet omfatter ikke å gi anvisning på hvordan FeFo skal forvalte og eventuelt regulere ressursutnyttelsen på egen grunn. På tross av et klart begrenset mandat finner kommisjonen å legge til grunn at hele Finnmarks befolkning gjennom gammel bruk har ervervet seg særrettigheter til småviltjakt og sportsfiske. 

- Den juridiske begrunnelsen er mangelfull, sier Søilen. Vi frykter konsekvensene for småviltjegere og sportsfiskere fra hele landet, både tilreisende og for de som bor i Finnmark. Ved ressursknapphet vil det i ly av en slik tankegang kunne åpnes for en proteksjonistisk forvaltningsmodell som stenger ute grupper av allmennheten. Blant annet har kommisjonen tatt bort begrepet «rimelig fordeling» mellom brukergrupper ved ressursknapphet, og erstattet dette med «ikke til fortrengsel for». I dette ligger større muligheter til på et subjektivt grunnlag å redusere adgangen for ulike grupper.

- Stevningen som er sendt utmarksdomstolen i Finnmark, må ikke fortolkes som en omkamp på finnmarksloven. Både FRIFO og NJFF aksepterer de rettigheter som er nedfelt i loven. Stevningen er konkret rettet mot de konklusjoner og denrettsanvendelsen vi finner i kommisjonens rapport. Dette er av stor prinsipiell interesse å få avklart for alle landets småviltjegere og sportsfiskere, uansett om de bor i Arendal, på Alstahaug eller i Alta. Det er samtidig av stor prinsipiell interesse for allmennhetens rettigheter generelt. Derfor står både NJFF og FRIFO sammen om stevningen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss