Menu

Følg med på jervetellingen

  • Skrevet av 

 

Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren på www.rovdata.no.

 

Rovdata vil holde jervetelleren (lenke) løpende oppdatert etter hvert som nye registreringer av kull meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO), som står for feltarbeidet. SNO vil i vår oppsøke tidligere kjente og nye hiplasser for jerv på leting etter årets valpekull.

– Vi har i Norge et spesielt fokus på jervekull i overvåkingen av arten, siden Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige kull. I jervetelleren vil publikum få full innsikt i registreringsarbeidet av jervekull som pågår i vår, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Foreløpige data

Jervetelleren gir publikum informasjon om når og hvor nye kull er registrert, og hva som er deres status (dokumentert/antatt). Dataene er basert på foreløpige vurderinger utført av SNO i felt, og vil bli gjennomgått og kvalitetssikret av Rovdata når feltarbeidet er avsluttet.

– Vi gjør oppmerksom på at registreringene i jervetelleren kan bli endret av kvalitetssikring eller ytterligere feltkontroller utført av SNO. En endelig oversikt over antall jervekull som er født i Norge i 2019 vil bli publisert på rovdata.no 1. oktober, forteller Kindberg.

58 jervekull i fjor

I 2018 ble det registrert 58 jervekull i Norge, som var en oppgang på 18 kull fra året før. Les mer her: Bestandsstatus jerv

Basert på antall registrerte kull de tre siste årene ble den norske bestanden beregnet til å bestå av 309 voksne individer i 2018.

Du kan bidra i registreringsarbeidet av jerv ved å melde fra om du observerer flere jerver i lag, enten direkte på telefon til SNO lokalt eller via Skandobs på app eller internett.

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktperson i Rovdata:

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss