Menu

4736 Villrein felt i 2019

Under villreinjakta i 2019 ble det felt 4 736 villrein i Norge, fordelt på 22 villreinområder. Det er en økning på snaut 600 dyr fra året før, viser statistikk fra Hjorteviltregisteret.

 

Kilde: Hjorteviltportalen

Noe av økningen i antall felte dyr fra 2018 til 2019 skyldes større kvoter på Hardangervidda. Myndighetene ønsket å felle flere voksne hanndyr på Hardangervidda, for å kunne vise at området er fritt for skrantesjuke (CWD). Det er tre ganger så stor sjanse for å påvise sykdom på voksne hanndyr sammenlignet med andre villrein, og det er derfor viktig at man har tatt et tilstrekkelig antall prøver på denne kategorien dyr.

Villrein fra Hardangervidda har tidligere hatt utveksling med Nordfjella, hvor den smittsomme og dødelige skrantesjuken ble påvist i sone 1 seinvinteren 2016. Bestanden i dette området er nå sanert, og det er aktuelt å flytte villrein fra Hardangervidda for å bygge opp en ny bestand i Nordfjella. For å kunne gjør dette, er det en forutsetning at man er 99 prosent sikker på at bestanden ikke har skrantesjuke.

Flest felt på Hardangervidda

Over en fjerdedel av de felte dyrene under villreinjakta sist høst ble skutt på Hardangervidda. 1268 villrein ble felt i dette området, mot 700 villrein i 2018. Nest størst uttak ble det gjort i området Reinheimen-Breheimen med 724 felte villrein i 2019. I dette området ble det felt 842 under jakta i 2018. I området Snøhetta ble det i fjor felt 589 villrein, mot 606 året før.

Totalt ble det tildelt en kvote på 14 236 villrein før jakta og med et uttak på 4736 gir det en fellingsprosent på 33. Det ble ikke påvist skrantesjuke hos noen av reinsdyrene som ble felt under fjorårets villreinjakt.

Raudafjell nytt område

Villreinen i Norge blir forvaltet i 24 mer eller mindre adskilte områder. I området Oksenhalvøya ble det ikke tildelt noen kvote i fjor, mens Raudafjell ble opprettet som nytt villreinområde i 2019. Seks dyr ble felt i Raudafjell etter egen fellingstillatelse fra Miljødirektoratet, men disse dyrene er godskrevet Nordfjella sone 2. Uttaket ble gjort for å øke andelen bukk for testing.

Til sammen teller den norske villreinstammen ca.25 000 dyr vinterstid. Hardangervidda har den største bestanden med ca. 10 000 dyr.

Grafen viser felte villrein under jakta 2019, fordelt på de ulike villreinområdene. Kilde: Hjorteviltregisteret

 

Tabellen viser en oversikt over tildelte og felte villrein i Norge de siste ti årene. Kilde: Hjorteviltregisteret

Se mer statistikk for villrein i Hjorteviltregisteret

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss