Menu

Rovdyr fra Sverige ga økte skader på husdyr

  • Skrevet av 

 

Ulv og bjørn på vandring fra Sverige førte til økte skader på husdyr i Norge i fjor sammenlignet med året før. Likevel har det over tid vært en nedgang i tallet på husdyr som er tatt av rovdyr i Norge.

I 2013 søkte i alt 2 034 brukere om erstatning for husdyr tapt til rovvilt. Det er 60 flere enn året før, og en økning på rundt 3 prosent. Selv med en økning, er dette det nest laveste antall søknader siden 2000.

I alt ble det gitt erstatning for 30 441 sau og lam som man antar er tapt til rovdyr i fjor. Dette er rundt 3 500 flere dyr enn i 2012, og en økning på 13 prosent. Det er i Oppland at økningen er størst, både i antall søknader og i antall dyr det er søkt erstatning for.

Lavere tap enn for få år siden

– Til tross for at det i 2013 er registrert en moderat økning i det totale antallet skader, er det viktig å minne om at tapstallene fortsatt er en god del lavere enn i årene fra 2005 til 2010. For Miljødirektoratet er det et mål å få rovviltskadene ned, blant annet gjennom å fortsette det viktige forebyggende arbeidet som blir gjort, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Det totale erstatningsbeløpet som ble innvilget for 2013 var på ca. 72 millioner kroner. Til sammenlikning ble det i 2012 utbetalt ca. 61 millioner i erstatning for husdyr tapt til rovvilt. Av økningen på vel 10 millioner kroner, står skader i Oppland for om lag 6,5 millioner. Deler av økningen i den totale erstatningen skyldes økt utbetaling for hvert tapte dyr.

Endret skadebilde

2013 har vist et noe endret skadebilde enn det foregående året, med økte ulve- og bjørneskader utenfor de områdene som rovdyrartene tradisjonelt bruker. Økningen i bjørneskader gjelder i hovedsak Oppland øst for Gudbrandsdalen og Trøndelagsfylkene, mens skadene forårsaket av ulv i hovedsak har skjedd i Oppland, Hedmark vest for Glomma og i Sør-Trøndelag.

Bjørneskadene varierer normalt fra år til år. Dette skyldes til en viss grad tilfeldigheter, som hvor mange unge hannbjørner som vandrer over grensen fra Sverige, og hvor de tar veien. Også ulveskadene er påvirket av forhold på svensk side.

– De siste årene er det født flere ulvevalper enn før. Unge valper legger ofte ut på vandring i april eller mai, og en del av dem dukker opp på norsk side omkring beiteslipp. Slike ungulver kan forårsake store skader om de kommer til områder med beitedyr, sier Ellen Hambro.

Ulver som vandrer vestover om våren og sommeren, vandrer i mange tilfeller langt på leting etter en partner for å etablere seg. Skader av ulv er derfor lite forutsigbare og vanskelig å forebygge. Også bjørneskader kan opptre tilfeldig ut fra unge hanners vandring.

Jerv og gaupe gjør mest skade

Fra 2012 til 2013 er det få endringer i hvor stor skade den enkelte rovdyrarten har forårsaket. Fortsatt er det jerv og gaupe som står for størstedelen. For bjørn og ulv er det registrert en økning på henholdsvis 2 % og 3 % i andel av tap i 2013.

Ikke alle husdyr som blir tatt av rovdyr blir funnet ved søk i beiteområdene. Erfaringsvis gjenfinnes det flere kadaver som er tatt av ulv og bjørn enn av gaupe, jerv og kongeørn. I 2013 er det på landsbasis en økt dokumentasjon av rovdyrskader, noe som er naturlig fordi bjørne- og ulveskadene har økt.

Solide rovviltdata

Det er Fylkesmennene som behandler søknadene om erstatning for rovviltskader. Til grunn for behandlingen ligger informasjon om funn av kadaver, observasjoner av rovvilt, og de opplysningene som dyreeierne gir i søknaden. Samlet gir denne informasjonen et godt grunnlag for å vurdere erstatningssøknader.

Det er lett for alle å sette seg inn i grunnlaget som finnes gjennom opplysninger om kadaverfunn og erstatningsoppgjør som er tilgjengelig på nettsiden www.rovbase.no. I Rovbasen finnes informasjon om erstatning for husdyr tapt til rovvilt både for 2013 og tidligere år. Du kan finne opplysninger for landet som helhet, på fylkesnivå, eller for den enkelte kommune.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss