Menu

Ekstraordinær felling av revirmarkerende ulver

  • Skrevet av 

 

Miljødirektoratet har besluttet å felle et ulvepar som markerer revir i Rendalen kommune i Hedmark. Ulvene har siden i sommeren etablert seg utenfor forvaltningsområdet for ulv.

– Ulveparet holder til i et område som i nord grenser mot viktige beiteområder for sau. Potensialet for skader på sau i kommende beitesesong er hovedårsaken til at vi nå gir fellingstillatelse på disse to ulvene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Selv om hele utbredelsen av reviret ikke er kjent, er det sannsynlig at en etablering av en familiegruppe i området vil øke risikoen for skade på både husdyr og tamrein.

Åpnet for felling av 13 ulver

Registrerte lisensjegere kan i perioden fra 1. oktober til 31. mars felle ulv utenfor forvaltningsområdet for arten. Det nasjonale bestandsmålet for ulv er oppnådd og det er dermed de regionale rovviltnemndene som har myndighet til å åpne for lisensfelling. Totalt er det åpnet for felling av 13 ulver i Norge. Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) har i et felles vedtak åpnet for lisensfelling av fire ulver utenfor forvaltningsområdet for ulv.

Så langt er det felt tre ulver i løpet av lisensfellingsperioden. Ett individ er felt på Vegårdshei (Aust-Agder), ett på Tynset og ett i Nord-Odal (Hedmark).
Miljødirektoratet har myndighet til å iverksette ekstraordinære uttak av ulv, også i perioden det pågår lisensfelling. Direktoratet skal uansett vurdere behovet for slike ekstraordinære uttak etter endt lisensfelling, i henhold til rovviltforliket av 2011.

Ingen lisensfelling i området

– I området der ulvene oppholder seg er det vanskelig å gjennomføre lisensfelling. Dette skyldes at området er vanskelig tilgjengelig, og at ulver forflytter seg raskt i reviret sitt. Erfaring fra tidligere år har også vist at ulvene kan forflytte seg til områder hvor det er svært vanskelig å lykkes med et ekstraordinært uttak etter at lisensfellingsperioden er over. Derfor mener vi det er nødvendig å felle dyrene nå, sier Hambro.

Stortinget vedtok i 2004 et nasjonalt bestandsmål for ulv. Bestandsmålet sier at det hvert år skal fødes tre valpekull innenfor forvaltningsområdet for arten (ulvesonen). Etter det gjeldende bestandsmålet skal alle disse revirene i sin helhet ligge i Norge.

Etter rovviltforliket av 2011 ble det bestemt at det skal samarbeides tettere med Sverige om fordeling av ulv i grenserevir. Inntil det foreligger en avtale med Sverige ligger dagens bestandsmål fast.

Foreløpig to ungekull påvist

Foreløpige sporinger på snø i løpet av vinteren, har vist at det ble født to helnorske ulvekull våren 2013. Ett ble født i Østmarka-reviret utenfor Oslo og ett i Julussa-reviret i Hedmark. Sporinger på snø nå i vinter kan påvise om det ble født ulveunger i andre revir innenfor ulvesonen i fjor. Det er påvist valpekull i tre grenserevir, det vil si ulveflokker som lever på begge sider av riksgrensen mellom Sverige og Norge.

Det nasjonale bestandsmålet på tre årlige ungekull av ulv i Norge ble oppnådd både i 2012, 2011 og i 2010. Endelig statusrapport for ulv i Skandinavia vinteren 2013-2014 vil bli publisert av Rovdata og Høgskolen i Hedmark cirka 1. september i år.

Følger vedtatt politikk

– Selv om det ennå ikke er påvist tre nye valpekull i 2013 så bestandsmålet for ulv er nådd, tilsier den vedtatte politikken at terskelen vil være lav for å felle etablerte par eller familiegrupper utenfor ulvesonen. Dette gjelder særlig i områder med høyt skadepotensial. Dette er i tråd med prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, der ulike tiltak er aktuelle i ulike områder, sier Ellen Hambro.

Statens naturoppsyn (SNO) gjennomfører forsøket på å felle de revirmarkerende ulvene så snart snø og værforholdene gjør det mulig.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss