Menu

Ønsker tips om rovdyr i sommer

  • Skrevet av 
 
 
Hvis du skal ut på tur i sommer, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem der hvor du går.
 

Sommeren er ei tid hvor mange av oss velger å legge ut på tur i skog og fjell. Da trår vi også inn i leveområdene til de store rovdyrene i Norge, som er gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.

Selv om sjansen er liten for å møte noen av disse artene, fordi de er sky for mennesker og det er få av dem, kan du likevel komme over spor og ekskrementer etter dem. Disse kan gi viktig informasjon til overvåkingen av artene i Norge, og Rovdata ønsker derfor at du deler slike observasjoner med oss.

– Vi håper at alle bruker Skandobs til å dele synsobservasjoner av de store rovdyrene eller av spor og andre sportegn etter dem i Norge og Sverige. Dersom folk kommer over bjørneskit, så oppfordrer vi også om å ta med en prøve av skiten, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Analyseres for DNA

Skitprøver fra brunbjørn blir analysert for DNA, blant annet for å finne ut hvilket individ prøven stammer fra og hvilket kjønn den har.

Skal du plukke opp en skitprøve, er det viktig at du unngår å forurense den med for eksempel ditt eget DNA. Et metode kan være å vrenge en ren plastpose og plukk opp prøven med denne. Vreng deretter plastposen over skiten og knyt igjen. Prøven tas med hjem og oppbevares kjølig og helst frossen. Deretter kan den overleveres til Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område.

Finn din lokale rovviltkontakt i SNO her.

Prøven som leveres til SNO må være merket med informasjon om navn og adresse på den som har funnet skiten, samt dato, stedsnavn, kommunenavn og kartreferanse på funnstedet.

– SNO vil gjøre en vurdering av skitprøvene, og prøver som vurderes å stamme fra brunbjørn vil bli videresendt for DNA-analyse. Av erfaring fanger SNOs undersøkelser opp en del skit fra andre arter, som elg og rødrev, som feilaktig blir tolket som bjørneskit. Slike prøver blir ikke innsendt for analyse, forklarer Kjørstad.

Resultatene fra DNA-analysene blir lagt i Rovbase, som er åpen for alle.

Du bidrar i overvåkingen

Gjennom å plukke og overlevere skitprøver eller gjennom å dele observasjoner i Skandobs, enten via Skandobs-appen, som er gratis, eller på www.skandobs.no, så bidrar du i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

– Alle innlagte observasjoner i Skandobs og innleverte skitprøver vil bli vurdert av eksperter. Viktige observasjoner for overvåkingen vil også bli fulgt opp med grundige undersøkelser i felt eller med DNA-analyser, sier Kjørstad.

Mistanke om ungekull?

En slik viktig observasjon er av voksne dyr ifølge med unger. Overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia er i dag i stor grad rettet mot registrering av ungekull hos artene hvert år. Hvis du kommer over tilfeller hvor voksendyr er sammen med unger, eller hvor det er flere dyr i lag, så vil dette derfor være spesielt interessant informasjon for overvåkingen.

– Slike observasjoner i Norge blir fulgt opp i felt av Statens naturoppsyn (SNO), og i Sverige av länsstyrelsen. For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser av slike observasjoner er det viktig at de blir meldt inn så fort som mulig, påpeker Kjørstad.

Lurer du på hvem vi i Rovdata er og hva vi gjør? Se en kort filmsnutt om Rovdata her!

 

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige.
  • Målet med rapportsystemet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av de store rovdyrene.
  • Du kan legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg, i systemet.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Rovdata kvalitetssikrer det norske materialet og leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss