Menu

Flere felte villrein

  • Skrevet av 

Årets villreinjakt har gitt det høyeste jaktuttaket på 15 år, viser årets registreringer i Hjorteviltregisteret. Jakta er vårt viktigste verktøy for å holde villreinbestandene på et bærekraftig nivå, melder Miljødirektoratet.

7944 villrein ble felt i jaktsesongen høsten 2014. Dette er det høyeste tallet på 15 år, og en økning på 804 dyr fra 2013. Særlig har det vært en økning i antall felte dyr det viktige villreinområdet på Hardangervidda. Her ga høye kvoter og forlenget jaktsesong 2600 felte dyr, en økning på 500 dyr fra 2013.

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og Norges største villreinområde. Det er et mål at villreinbestanden her skal være livskraftig og produsere et vedvarende høstbart overskudd.  For å sikre dette målet bør vinterbestanden holdes under 12 000 dyr. Et for høyt antall dyr i forhold til beiteplanter kan gi konsekvenser for dyrenes helse og kalveproduksjon.

Villreinnemda økte derfor antallet fellingstillatelser og forlenget jaktperioden for årets jakt. Etter jakta er bestanden på Hardangervidda like under målet på maksimalt 12 000 dyr i vinterbestanden.

– Vi følger nøye med på utviklingen av villreinbestandene. Ansvaret for å forvalte arten er delegert til offentlige villreinnemder, og det er gledelig å se at den lokale villreinforvaltninga lykkes med å bruke jakta til å regulere bestandene, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør ved Miljødirektoratet.

Unik art

Fangst av villrein var en viktig del av livsgrunnlaget til de første nordmennene som kom til landet vårt. Da istida tok slutt for 10 000 år siden fulgte dyrene den smeltende iskanten nordover, og menneskene fulgte etter. I dag er jakta fortsatt en del av vår kultur, men like viktig er det at jakta bidrar til en bærekraftig forvaltning av villrein. Tettheten av villrein reguleres i hovedsak gjennom det årlige høstingen.

Les mer om villreinens historie i Norge på Hjorteviltportalen.

Det er et nasjonalt miljømål at villreinen skal sikres i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder i Sør-Norge. Bakgrunnen for dette er blant annet at vi i Norge har de siste livskraftige bestandene i Europa, og at den dermed er en norsk ansvarsart.

– Villreinen er en av artene som gjør den norske naturen unik, og en viktig del av norsk kultur og historie. Arealendringer har gitt villreinen mindre og mer oppstykkede leveområder, og artens framtid er avhengig av at vi forvalter de bestandene som er igjen på en god måte, sier Svarte.

Mange områder med villreinjakt

I tidligere tider brukte villreinen store, sammenhengende fjellområder i Sør-Norge. I dag forvaltes villreinen i 23 mindre områder. Infrastruktur og menneskelig aktivitet skremmer villreinen, og gjør at det er omtrent ingen utveksling av dyr mellom de ulike villreinområdene.

Ti av de største villreinområdene er utpekt som nasjonale villreinområder. Her felles 92 prosent av alle villrein i Norge. I Hjorteviltregisteret kan du se hvor mange villrein som er felt de ulike stedene.

Stabil utvikling

Norge forvalter tilsammen omtrent 35 000 villrein. Villrein i de ulike områdene telles både fra luften og av bakkemannskap. Dette gir god oversikt over hvor mange dyr som befinner seg i de ulike villreinområdene.

Hardangervidda er landets største villreinområde og her finner vi rundt 30 prosent av dyrene. Av de felte dyrene under årets jakt på Hardangervidda var omtrent halvparten hunndyr eldre enn 1,5 år. Et høyt uttak av simler gjennom jakt bidrar til en lavere kalvetilvekst kommende år, og dermed mindre vekst i bestanden.

Selv om årets fellingstall for landet som helhet var det høyeste på flere år, har antall villrein skutt under jakt vært relativt stabilt de siste årene.

Lær mer om villrein i Norge

www.villrein.no kan du som både jeger, forvalter, turgåer og grunneier finne mer informasjon om villrein i norske fjell.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss