Menu

Gaupejakta i gang

  • Skrevet av 

 

I dag startet kvotejakta på gaupe der det er åpnet for felling av 55 gauper der det er kvotesetting. I tillegg kommer gauper som felles i de kvotefrie områdene. Gaupejakta har blitt en populær jakt som kan være svært krevende i utfordrende terreng. Nedenfor en oversikt over kvoter og betingelser gitt av Miljødirektoratet.

 

Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles.

31.01.2019
Miljødirektoratet: Rovvilt

KVOTEJAKT

  • Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt på et bestemt antall individer, hvor offentlig myndighet fastsetter kvote.
  • Vedtakene skal i størst mulig grad basere seg på bestandens status og utvikling, slik dette er rapportert av Rovdata.
  • Det skal særlig legges vekt på om arten produserer et høstingsverdig overskudd, og skade som arten gjør. I tillegg skal det legges vekt på artens funksjon i økosystemet, virkningen høstingen kan ha på det øvrige biologiske mangfoldet, artens betydning for næring eller rekreasjon og høstingstradisjon.
  • Regulering av bestandsstørrelsen skal skje gjennom blant annet kvotejakt, mens det kan åpnes for skadefelling for å avhjelpe akutte skadesituasjoner.

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge at det åpnes for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt. I de øvrige tre regionene er kvoten satt til 55 dyr, maksimalt 18 av dem kan være hunndyr.

57,5 familiegrupper

Før jakt i 2018 ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Dette er under Stortingets fastsatte nasjonale mål på 65 årlige familiegrupper.

De tre siste årene sett under ett, er det likevel registrert en svak oppgang i antall dokumenterte familiegrupper av arten.

Vedtak i regionene

Den registrert økningen i familiegrupper over år, er bakgrunnen for at rovviltnemnda i region 2 (Sør-Norge) har åpnet for kvotejakt inneværende vinter, etter et år uten jakt foregående vintersesong.

I region 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og region 5 (Hedmark), anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fult anmodningen og åpner ikke for jakt i disse områdene.

I de to nordligste regionene har direktoratet valgt å ikke åpne for jakt på gaupe til tross for anmodninger fra rovviltnemndene. Dette skyldes lave bestandstall i begge regioner.

Kvoter for jakt på gaupe i rovviltregionene i 2019
Region Totalkvote (hunndyrkvote**) 
1 – Vest-Norge   Kvotefri jakt*
2 – Sør-Norge  24 (7)
3 – Oppland   6 (2)
4 – Oslo/Akershus/Østfold   Ingen jakt
5 – Hedmark  Ingen jakt
6 – Midt-Norge  25 (9)
7 – Nordland  Ingen jakt
8 – Troms og Finnmark  Ingen jakt
Totalt   55 (18)

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe
**Hunndyr, ett år eller eldre

RELATERTE LENKER

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss