Menu

58 jerver felt

  • Skrevet av 
 
58 jerver ble felt under lisensfellingen i høst og vinter, av en kvote på maksimalt 107 dyr. Miljødirektoratet vurderer fortløpende behovet for ekstraordinære uttak av jerv utover våren.
 
Kilde: Miljødirektoratet
 

FAKTA

Stortingets rovviltforlik sier at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv i Norge.

58 jerver ble felt under lisensfellingsperioden 10. september 2018 – 15. februar 2019.

I forrige lisensfelling ble det felt 40 dyr.

Det vurderes fortløpende om det skal åpnes for ekstraordinære uttak av jerv som et skadeforebyggende tiltak.

Lisensfelling startet 10. september i fjor og varte til og med fredag 15. februar. Oppsummeringen viser at det ble felt jerver i fem av åtte rovviltregioner.

Høyere uttak

– Etter en sesong med flere kull med jervevalper i fjor sammenliknet med 2017, ble det et forholdsvis høyt uttak av jerv i årets lisensfelling. Uttaket økte fra 40 jerver i forrige lisensfellingsperiode til 58 denne vinteren. Det er felt spesielt mange dyr utenfor jervesonen i Hedmark, og i nordlige deler av Trøndelag, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Region Kvote Belastet kvote
1 - Vest-Norge 8
2 - Sør-Norge
3 - Oppland
4 - Oslo/Akershus/Østfold
5 - Hedmark  22  24 * 
6 - Midt-Norge  21  15 ** 
7 - Nordland  16 
8 - Troms/Finnmark  30  7 *** (2 i Finnmark) 
Hele landet  107  58 

* 2 unger felt på skadefelling i Rendalen 6. juli 2018. Ved en feil ble dyrene i første omgang ikke belastet lisensfellingskvoten slik regelverket tilsier. 
** 4 tisper og 2 hanner felt av SNO på skadefelling
*** 1 hann felt av SNO på skadefelling 7. februar 2019 i Tana

I Stortingets rovviltforlik fra juni 2011 er det et mål at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet for å regulere bestanden av jerv i Norge. Dette innebærer at jegere registrerer seg som lisensjegere og dermed får tillatelse til å felle jerv.

Vurderer uttak i vår

Etter at lisensfellingen er avsluttet, vurderer Miljødirektoratet hvert år om det er behov for ekstraordinær felling av jerv. Dette er skadefelling som gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Jervetisper som er drektige går vanligvis i hi i slutten av februar for å føde unger. I tida framover vil SNO følge opp kjente hilokaliteter for å få oversikt over hvor mange ungekull som fødes i Norge.

Det kan åpnes for uttak av enkeltdyr, men også såkalt hiuttak hvor man graver fram hiet og avliver valpekullet.

– Slike tiltak settes i verk for å forhindre skader på husdyr og tamrein. Vurderingen av hvor det eventuelt er nødvendig med slike uttak tas fortløpende utover våren, blant annet basert på skadehistorikk og råd fra rovviltnemndene. Nemndenes skille mellom forvaltningsområder for jerv og beiteprioriterte områder blir lagt til grunn, sier Ellen Hambro.

Allerede i lisensfellingsperioden besluttet Miljødirektoratet ekstraordinært uttak av sju dyr, seks av dem nord i Trøndelag. Disse dyrene er belastet lisensfellingskvotene og teller med blant de 58 felte jervene i vinter.

Oversikt over ekstraordinære uttak av jerv i 2019:

Dato felt Region  Fylke  Kommune  Merknad 
21. januar 6 Trøndelag Overhalla  Hann 
21. januar  Trøndelag  Steinkjer  Tispe 
22. januar  Trøndelag Grong  Hann 
22. januar  Trøndelag  Høylandet  Tispe 
5. februar  Trøndelag  Overhalla  Tispe 
6. februar  Trøndelag  Snåsa  Tispe 
7. februar  8 Finnmark  Tana  Hann 

Tabellen over blir oppdatert fortløpende etter nye ekstraordinære fellinger av jerv utover vinteren. Sist oppdatert: 21. januar.

Miljødirektoratet sine vedtak om ekstraordinære uttak finnes i Miljøvedtaksregisteret. Her kan du også abonnere på varsel om nye vedtak.

Over bestandsmålet

Til sammen ble det påvist 58 nye jervekull i Norge i 2018. Tre av disse ble tatt ut av Statens naturoppsyn, men det er likevel et godt stykke over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige ynglinger.

Registreringen av jervebestanden startet i januar, men først i oktober vil det foreligge en samlet oversikt over nye kull av jerv i 2019.

De påviste skadene på sau, forårsaket av jerv, har gått gradvis nedover de senere årene. Det samme gjelder antall sau som er erstattet som tapt til jerv.

Det ble påvist (dokumentert eller antatt sikker) 183 tap av sau til jerv i 2018, mens 247 rein ble påvist tapt. 6 693 tamrein ble erstattet som tapt til jerv i reindriftsåret 2017/2018.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss