Menu

Inn på Ramsar liste

  • Skrevet av 

Hammervatnet i Åsen er kommet inn på Ramsarkonvensjonens liste.

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker. Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.

Hammervatnet er kjent som en av de klassiske fuglelokalitetene på Innherred. Trøndelags første fugletårn ble satt opp her i 1991, ved Gullberget camping i østre del av vatnet. Hammervatnet er det nederste av flere større vatn i Hoplavassdragets nedbørsfelt. Det er registrert nesten 190 ulike fuglearter her.

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonesn liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.

Norge forplikter seg internasjonalt til å bevare områdets økologiske karakter. Norge prioriterer at Ramsarområdene får forvaltningsplan, skjøtsel, nødvendig kartlegging osv. Det innebærer ingen endring av verneforskriftene eller nye restriksjoner.

Sekretariatet i Ramsarkonvensjonen vil nå gå gjennom og sjekke at området inneholder kvaliteter som tilsier at de er internasjonalt viktige og fortjener en plass på Ramsarlisten. Deretter blir områdene godkjent, ført opp på Ramsarlisten og kommunene får en diplom som bevis for dette. 

Totalt i hele verden står det 2118 områder på listen. Norge vil etter godkjenning ha 63 av dem

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss