Menu

Sterk nedgang i sjøørretfangstene

Nedgangen i sjøørretfangstene på Vestlandet og i Midt-Norge de siste 10 år tyder på en alvorlig bestandsnedgang for sjøørret. I tillegg til klimatiske forhold og redusert mattilgang i sjøen peker forskerne på påvirkning fra lakselus som mulige årsaker.

Se trailer for dokumentar sendt på NRK nederst i saken.

Miljødirektoratet har i oppgave å forvalte all vill laksefisk, og har i den forbindelse ansvar for å følge med på bestandsutviklingen for sjøørreten.

Mens sjøørretfangstene har holdt et relativt stabilt nivå sør og nord i landet, har fangstene i Midt-Norge og på Vestlandet i perioden 2004 – 2013 blitt kraftig redusert. De to siste år har fangsten vært helt ned i rundt en firedel av gjennomsnittet for perioden 1993 – 2003.

I enkelte regioner, som i Hardangerfjorden, viser overvåking at bestandene er så reduserte at de er truet av utryddelse. En fersk undersøkelse Norsk institutt for naturforskning har gjort av sjøørret i Gaula i Sør-Trøndelag  viser svært lav ungfisktetthet av ørret.

Det er et nasjonalt mål at de ville bestandene av anadrom laksefisk som sjøørret skal opptre i levedyktige bestander. Målet gjelder alle vassdrag der artene finnes i selvreproduserende bestander, og det skal være et naturlig høstbart overskudd.  Dessverre ser vi at pilen for sjøørret peker i helt feil retning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Høy risiko for påvirkning fra lakselus

Havforskningsinstituttet (HI) avgir årlig en rapport hvor blant annet risiko for negativ påvirkning fra lakselus på sjøørret vurderes. Årets rapport «Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013» tyder på risiko for høy dødelighet av sjøørret på grunn av lakselus i området fra Hardanger til Nordland. Ved en av stasjonene i Møre og Romsdal, Vatnefjorden, ble det beregnet risiko for 98 prosent dødelighet i sjøørretbestandene i 2013, og ved Hitra i Sør-Trøndelag 88 prosent i 2012. I midtre Hardangerfjord har lusemengdene på sjøørret vært på et høyt nivå i lang tid. Dette skjer selv om grensene for tillatt mengde lakselus på oppdrettsfisk i stor grad overholdes.

Tiltakene mot lakselus i oppdrettsnæringen har de siste årene primært vært rettet mot å redusere lusemengdene om våren, når laksungene vandrer ut i havet.  Etter dette øker vanligvis lusemengdene i oppdrettsanleggene. I motsetning til laksen beiter sjøørreten i fjordene utover sommeren og blir dermed hardere rammet.

Vi er bekymret for om mange sjøørretbestander på Vestlandet og i Trøndelag vil fortsette å gå tilbake, og om noen vil kunne gå helt tapt, dersom vi ikke får bedre kontroll med lakselusproblemet. Det samme vil kunne skje i Nord-Norge når sjøtemperaturene øker på grunn av klimaendringene. Vi  har dialog om situasjonen med Mattilsynet som har ansvar for å begrense påvirkning fra lakselus, sier miljødirektør Hambro.

Dokumentarfilm

Tirsdag 8. april sendte NRK1: Ut i Naturen en halvtimes lang dokumentarfilm om sjøørreten. Filmen er laget av Kenneth Bruvik og Reidar Staalesen i Pandora Film og Video AS. Dokumentaren handler om sjøørreten og dens vilkår. Redd Villaksen har sponset dette filmprosjektet med 70.000. I bunn av saken kan du se en smakebit av filmen. Hele filmen finner du på NRK TV.

Media

I Skuggen av laksen

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss