Menu

La villaksen være!

  • Skrevet av 

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver reagerer negativt på utspillet fra fiskeriminister Per Sandberg om at han ønsker å overta ansvaret for forvaltning av villaksen. I et brev til statsrådene Sandberg og Helgesen uttrykkes det at: "Vi er trygge på at miljøforvaltningen vil være rett myndighet også for den videre utviklingen av villaksforvaltningen."

Bakgrunnen for brevet ligger i uttalelser fra Sandberg på Intrafish, der han proklamerer at han mener at alt ansvaret for fisk bør ligge i ett departement, og at det i all beskjedenhet bør ligge hos ham. Tilsvarende utspill har vært luftet før, senest i 2013. Også dengang ble det uttrykt skepsis fra en rekke organisasjoner.

"Nærings- og Fiskeridepartementet skal sette næringshensyn i fokus og bidra til rammebetingelser og tilrettelegge for næringsutvikling. Villaksen befinner seg på et historisk lavmål og det er behov for et bredt spekter av tiltak for å ivareta vårt ansvar for å sikre en bærekraftig forvaltning av villaksen både på kort og lang sikt. Løsningen for å lykkes med en slik målsetting er ikke å tilpasse forvaltningen av villaksen til næringsinteressene i oppdrettsindustrien." heter det i brevet, som i tillegg til å være adressert til Sandberg også går til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, samt til Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen på Stortinget.

De siste 30 årene har innsiget av villaks til norskekysten blitt halvert. Drivgarnfisket etter laks har i denne perioden blitt avviklet, det meste av krokgarnfisket er historie, og kilenotfisket er betydelig redusert.  I elvene er det innført strenge fangstbegrensninger og en stadig større andel av fangstene blir satt levende tilbake i elva.  Villaksen har blitt en knapphetsressurs som i forvaltningen oftere telles i individer enn i tonn.

Lakselus og rømming er de to viktigste trusselsfaktorene for villaksen som har potensiale til å utrydde norske villaksbestander. Ansvaret for å løse disse utfordringene ligger i Sandbergs departement. Prosessen med trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen viser at fiskerimyndighetene innser alvoret, og tar viktige skritt i riktig retning. Samtidig er det et betydelig press på departementet for å finne løsninger som sikrer vekst også inntil systemet kan iverksettes. 
"Vi kan ikke se hvordan en endring av plassering av forvaltningsansvaret for villaksen skal bidra til NFD sitt arbeid med å løse miljøutfordringene knyttet til havbruksnæringen" sies det i brevet.

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss