Menu

Vil utrydde Hardangerlaksen

  • Skrevet av 
 
Regjeringen ved Klima- og miljøminister Helgesen har beordret destruksjon av genmaterialet man har samlet inn fra restene av villaksstammene i Hardangerfjorden. Det er et nådestøt for villaksen i Hardanger.

Norges Jeger- og Fiskerforbund ber Erna Solberg gripe inn.​​

Hardangerfjorden var tidligere et av våre flotteste områder for vill atlantisk laks. Etter mange års kraftutbygging og etablering av vårt mest intensive område for lakseoppdrett, er det i dag knapt vill laks igjen i Hardangerelvene. Dårlige oppvekstforhold i mange elver, kombinert med negativ påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk har effektivt tatt knekken på de fleste villaksstammene i fjorden. Sjøørreten i området lider samme skjebne. 

I et forsøk på å ta v​are på de genetisk viktige stammene av villaks, er det samlet inn genmateriale i form av rogn og melke. Dette har stått i en genbank, i påvente av en bedring i livssituasjonen for den ville fisken. Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale konvensjoner (NASCO-konvensjonen) og eget lovverk (naturmangfoldloven og medfølgende kvalitetsnorm for villaks) til å ivareta stammene av atlantisk laks.

Men nå har altså Klima- og miljøministeren beordret destruksjon av det uerstattelige genmaterialet som er samlet inn i den pressede regionen.

Med Konge​​n som vitne

I januar 2016 ble det avholdt en villakskonferanse i Alta. Hans Majestet Kongen var til stede. Der ble det poengtert fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sin side at Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å ivareta villaksen. Dessverre står det dårlig til, 78 % av de undersøkte laksestammene våre når ikke opp til «god kvalitet» i henhold til kvalitetsnormen.  

«Bestandene våre av laks, sjøørret og sjørøye representerer en stor nasjonal verdi. De er et stykke arvesølv som vi skal kunne høste av og samtidig overlevere til generasjonene som kommer etter oss. Dette vil kreve stor innsats i årene som kommer. Jeg og mitt departement vil gjøre vårt beste», uttalte Helgesen i sin tale for et snaut år siden. 

Nå står han altså som ansvarlig for utstedelse av det som er å beskrive som den endelige dødsdommen for Hardangerlaksen.

Ber Erna ​​​Solberg gripe inn

I et brev ber Norges Jeger- og Fiskerforbund statsminister Erna Solberg om å gripe inn og stanse den beordrede destruksjonen av genmaterialet fra Hardanger. 

- Det må finnes en løsning for å ivareta det genetisk svært viktige materialet fra Hardangerelvene slik at vi en gang i framtiden kan reetablere den opprinnelige villaksen i elvene der den fra naturens side hører hjemme, uttaler leder Runar Rugtvedt i NJFF.

Regjeringens bærekraftstrategi for oppdrettsnæringen tar utgangspunkt i at næringen skal drives miljømessig bærekraftig.  Det skjer ikke i dag, og i særdeleshet ikke i Hardangerfjorden. 

- Løsningen på det problemet er ikke å fjerne villaksen, men å minske det ulevelige trykket fra lakselus og rømt oppdrettsfisk. Inntil det er på plass må man ta kostnaden med å ivareta uerstattelig genmateriale fra restene av villaksen i området. Vi snakker i realiteten om noen få millioner kroner årlig, understreker Rugtvedt i en kommentar. ​​

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss