Menu

Snart starter jakta på grågås

  • Skrevet av 

 

10 august startet jakta på grågås. Se oversikt over alle jakttider her 

Grågåsa når en lengde på 75-90 cm og har et vingespenn på 147-180 cm. Vekten er normalt cirka 2,2-5,5 kg. Den har oransjefarget nebb og er typisk grå med mørke spetter på øvre del av halsen og langs sidene. Spettene blir mørkere og større mot tuppen av¨vingefjærene, som er helt mørke. Fuglen har dessuten innslag av hvitt på undersiden av stjerten.

Gårgåsa deles gjerne inn i to underarter, en vestlig og en østlig. Tidligere regnet man også norske, islandske og skotske grågjess som en egen underart, men en slik inndeling blir per i dag ikke akseptert. Allikevel kan det hende at denne populasjonen for framtiden kan regnes som en egen underart igjen, basert på morfologi, hekkebiologi og habitatvalg.

Norge hekker grågåsa stort sett langs kysten, på gress- og lyngkledde holmer og øyer, fra Oslofjorden til Porsangerfjorden. Det er også registrert hekkende fugl på det indre Østlandet. I 2007 hekket det et grågåspar på en av de små øyene utenfor Vesterntangen iHønefoss, der Begnaelva møter Randselva. Hekkingen på Østlandet har trolig sammenheng med utsetting av fugl i indre Oslofjord fra 1960-tallet og framover. Tidligere hekket nemlig grågåsa bare fra Rogaland og nordover. Den norske bestanden tilhører den nordvesteuropeiske grågåsbestanden.Grågåsa er en trekkfugl, skjønt skotske hekkere, og visse andre populasjoner i nordvest-Europa er standfugler. Den hekker i det geografiske området som kalles Palearktis, fra Island til Nederland i vest via Nord-Europa og Russland til Stillehavet i øst. Under trekket vår og høst er det kjent at grågjess kan «haike» med andre gjess, eksempelvis kortnebbgås på vei mot hekkeplassene på Svalbard.


Art Område Jakttid
    Fra og med Til og med
Skarver      
Toppskarv Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke 01.10. 30.11.
All storskarv Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 01.10. 30.11.
Storskarv
Ungfugl med hvit buk
I disse fylkene er det kun tillatt å jakte ungfugl med hvit buk:
Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa hvor det er tillatt å jakte all storskarv
01.10. 30.11.
Storskarv I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylker 21.08. 23.12.
Andefugler      
Kortnebbgås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  I Finnmark fylke er arten fredet    
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.
Grågås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  I Finnmark fylke er jakt kun tillatt i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Tallvik. Videre nord for E6 fra Tallvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen 21.08. 23.12.
  Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 15.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.
Brunnakke, krikkand og stokkand Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand Hele landet 10.09. 23.12.
Svartand Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 10.09 23.12
Ærfugl Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder fylker 01.10. 30.11.
Hønsefugler      
Jerpe, orrfugl og storfugl Hele landet 10.09. 23.12.
Lirype og fjellrype Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Vadere og måker      
Heilo Hele landet med unntak av Rogaland fylke hvor arten er fredet 21.08. 31.10.
Enkeltbekkasin Hele landet 21.08. 31.10.
Rugde Hele landet 10.09. 23.12.
Gråmåke og svartbak Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 21.08. 28.02./29.02.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 28.02./29.02.
Duefugler      
Ringdue Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 21.08. 23.12.
Spurvefugler      
Gråtrost og rødvingetrost Hele landet 10.08. 23.12.
Nøtteskrike Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet 10.08. 28.02./29.02.
Skjære Hele landet 10.08. 28.02./29.02.
Kråke Hele landet 15.07. 31.03.
Ravn Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker 10.08. 15.03.
Haredyr      
Hare Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.09. 28.02./29.02.
  Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke 10.09. 15.03.
Gnagere      
Ekorn Hele landet 01.11. 15.03.
Bever I de kommuner hvor det er åpnet adgang til beverjakt 01.10. 30.04.
Rovdyr      
Rødrev Hele landet 15.07. 15.04.
Røyskatt Hele landet 21.08. 15.03.
Mår Hele landet 01.11. 15.03.
Grevling Hele landet 21.08. 31.01.
Gaupe Hele landet
Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det
01.02. 31.03.
Hjortevilt      
Hjort I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt 01.09. 23.12.
Elg I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt    
  Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker
Unntatt: Kommunene Kautokeino og Karasjok
25.09.

01.09.
31.10.

30.09.
  Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker 10.09. 15.11.
  Oppland fylke
Unntatt: Lunner kommune
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Telemark fylke
Unntatt: Kommunene Sauherad, Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamle, Kragerø, samt Drangedal unntatt Tørdal etter den gamle soknegrensa, og Bø unntatt den del av kommunen som ligger sør og vest for Bøelva
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Buskerud fylke
Unntatt: Kommunene Hurum, Røyken, Lier, Hole, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold fylker 05.10. 31.10.
  Hedmark fylke
Unntatt: Kommunene Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum vest for Glomma, Stange, Løten, Hamar og Ringsaker
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Vest-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Marnardal, Audnedal, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
  Aust-Agder fylke
Unntatt: Kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Birkenes, Lillesand, Evje og Hornnes, øst for Otra og Iveland
25.09.
05.10.
31.10.
31.10.
Rådyr I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 25.09. 23.12.
Voksen rådyrbukk I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt 10.08. 23.12.
Villrein Hele landet (alle villreinområder) 20.08. 30.09.
Fremmede/introduserte arter      
Kanadagås Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Finnmark, Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner 21.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.
Stripegås Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 10.08. 23.12.
  Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke 10.09. 23.12.
Knoppand (moskusand) Hele landet 21.08. 23.12.
Mandarinand Hele landet 21.08. 23.12.
Stivhaleand Hele landet 21.08. 23.12.
Fasan Hele landet 01.10. 15.10.
Sørhare og viltlevende kanin Hele landet 10.09. 28.02./29.02.
Beverrotte Hele landet 21.08. 15.05.
Bisam (bisamrotte) Hele landet 01.04. 31.03.
Mårhund Hele landet 01.04. 31.03.
Villmink Hele landet 01.04. 31.03.
Villsvin Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor 01.04. 31.03
  Sugge som har unger er fredet, men ungene er jaktbare hele året    
Dåhjort og muflon Hele landet 25.09. 23.12.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss