Menu

Spor av gaupe i alle fylker

  • Skrevet av 

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med
årsunger). I  tillegg  er det i deler av landet  opprettet et fast nettverk av takseringslinjer som gjennomføres hver vinter før gaupejakta starter. Utviklingen i gaupebestanden kan følges over tid gjennom eventuelle endringer i sporkryssingsfrekvens på linjene (”gaupeindeks”).

Takseringslinjer er lagt ut i Nordland sør for Saltfjellet, Nord-Trøndelag, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Akershus. Denne rapporten gir en oversikt  over  resultatene fra takseringslinjer gått vinteren 2012/13, og gir i tillegg en oversikt over endringer i sporkryssingsfrekvens i områder der linjer er gått tidligere år. Antall familiegrupper av gaupe i Norge i 2013 er oppsummert ien egen rapport fra Rovdata (NINA Rapport 960).
 
Norges Jeger-  og Fiskerforbund (NJFF) har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av takseringen. Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for kontroll av alle spor fra familiegrupper
av  gaupe  innmeldt av  takseringspersonell. Spor etter ulv blir kontrollert av personell fra Høgskolen i Hedmark i samarbeid med SNO. SNO har også ansvar for  innlegging av data (gaupe familiegrupper og ulv)  i Rovbasen. Rovdata er ansvarlig for bearbeiding av data og rapportering.
 
De enkelte fylkeslag/lokallag av NJFF har plassert ut 3-4 takseringslinjer (~3 km lange) per kvadratmil av tilgjengelig gaupehabitat i fylket. Linjene er plassert der man ut fra erfaring lokalt
forventer at det er størst sjanse for å finne gaupespor. Dette vil ofte være bratte dalsider der gaupene legger dagleier,  i forbindelse med  lokale rådyrkonsentrasjoner og i forbindelse med
kjente vandringsruter for gaupe. Linjetakseringene  gjennomføres  en gang hver vinter under gode sporingsforhold i perioden fra 1. november til og med 31. januar.  
 
Til sammen er det plassert ut 1949 takseringslinjer på ca 3 km hver i de syv fylkene. Dette gir en god dekning av linjer, med en gjennomsnittlig tetthet på 3,8  linjer per 100 km2
 med skogkledde områder. NJFF sentralt, regionalt og lokalt, har gjort et omfattende arbeid i organisering og gjennomføring av registreringen. Vinteren 2012/13 ble 55 % av takseringslinjene gått i regi-
streringsperioden (før 1. februar). Andelen linjer gått varierte fra 29 % i Oslo og Akershus til 68 % i Hedmark.  
 
Det ble funnet spor av gaupe i alle fylker. Det ble påvist en signifikant nedgang i gaupeindeksen  i Nordland.  I de andre  fylkene ble det  ikke påvist signifikante endringer  i gaupeindeksen.
Spor av ulv ble funnet i  Telemark  og  Hedmark.  Spor  av  jerv  ble  funnet  i  Nordland,  Nord- Trøndelag og Hedmark. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss